ekologiczne technologie

FILTRY PRZEMYSŁOWE

            Filtry do procesów przemysłowych zostały zaprojektowane do usuwania pyłów, substancji oleistych, rozpuszczalników i zapachów mając zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu takich jak przemysł mechaniczny i hutniczy, chemiczny i petrochemiczny, lakierniczy, pralniczy, tekstylny, papierniczy, elektromechaniczny oraz segregacji i przetwarzania odpadów.

            Dzięki naszym systemom filtracyjnym uzyskujesz parametry poniżej obowiązujących norm co poprawia jakość powietrza w zakładzie oraz wpływa na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego.

Sektory w których mamy największe doświadczenie to przetwórstwo drewna, papieru i kartonu, aluminium i plastiku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami.

KOTŁY NA ODPADY ROŚLINNE

Odpady poprodukcyjne pochodzenia roślinnego, to wszelkiego rodzaju pozostałości z procesów technologicznych hodowli zwierząt i roślin oraz procesów agrotechnicznych.

Najczęściej tego typu odpady charakteryzują się wysoką wilgotnością i zanieczyszczeniem pochodzenia biologicznego, niską wartością opałową i bardzo zróżnicowaną frakcją i gęstością. Jednakże biorąc pod uwagę dyrektywy parlamentu   UE o utylizacji tego typu odpadów, gdzie wprowadzono zakaz „pozbywania się” go poprzez oddawanie rolnikom do celów agrotechnicznych, bardzo słusznym wydaje się przekształcanie termiczne w miejscu powstawania odpadu z jednoczesnym wykorzystaniem powstałej energii na cele własne.

Oczywiście podejście do tego tematu powinno być indywidualne, ponieważ w jednym przypadku może się to okazać korzystne a w innym nieuzasadnione ekonomicznie. Każdorazowo przeprowadzamy dla klientów takie analizy ekonomiczne z wyliczeniem ewentualnego okresu zwrotu z oszczędności.

 

Przykładowe rodzaje paliw roślinnych do wykorzystania w naszych instalacjach:

- słoma/plewy zbożowe

- siano

- gałęzie i tzw. „zielona masa” pochodząca z prześwietleń dróg, utrzymania zieleni miejskiej, oczyszczania brzegów rzek itp.

- podłoże po hodowli pieczarek i grzybów

- ściółki z hodowli kur, koni i bydła

- pestki owoców z procesu wytłaczania

- wytłoki owocowe (skórki, gniazda owocowe) i warzywne z produkcji soków i koncentratów

- łupiny orzechów

- wytłoki po produkcji oleju

KOTŁY PAROWE I WYSOKOPARAMETROWE

Biomasa o wilgotności < 60%

Biomasa o wilgotności < 45%

W naszej ofercie znajdziecie Państwo kotły o wysokich parametrach czynnika w postaci wody przegrzanej, pary nasyconej, oleju diatermicznego lub powietrza. Nasze kotły wysokoparametrowe mają zastosowanie w procesach technologicznych w wielu gałęziach przemysłowych jednocześnie dając możliwość oszczędności przy wykorzystaniu biomasy lub pozostałości poprodukcyjnych. 

KOTŁY NA ODPADY MEBLARSKIE

Odpady meblarskie to najczęściej rozdrobnione lub nierozdrobnione zrzyny pochodzące z przetwarzania płyt wiórowych, MDF, HDF, LDF w postaci laminowanej lub nielaminowanej.

Płyta wiórowa to płyta z wiórów drzewnych wiązanych żywicą klejową mocznikowo-formaldehydową, w przypadku wersji laminowanej dodatkowo pokryta jest arkuszami impregnowanymi.

Płyty MDF,HDF, LDF rozróżnia gęstość płyty, czyli ciśnienia prasowania (Medium, High, Low), płyta tego typu powstaje w procesie ciśnieniowego prasowania włókien drzewnych z dodatkiem substancji łączących i utwardzających.

Powyższe produkty uboczne z produkcji świetnie nadają się do wykorzystania na cele produkcji energii cieplnej i elektrycznej np. ogrzewania hal produkcyjnych czy dostarczania ciepła do procesów technologicznych oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu tzw. ORC.

Aby jednak zrobić to w sposób zgodny z obowiązującym polskim prawem, należy wziąć pod uwagę trzy rozporządzenia:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów

oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody oraz późniejsza nowelizacja z dnia 22 maja 2018r.

Zgodnie z powyższymi wymogami instalacja musi spełniać warunki:

- kocioł musi posiadać komorę o odpowiednio dużej pojemności i skonstruowaną w taki sposób aby zapewnić temperaturę spalania minimum 850oC oraz czas przebywania spalin w komorze mierzony od ostatniego punktu podawania powietrza, nie mniejszy niż 2 sekundy,

- kocioł musi być wyposażony w alternatywny palnik pomocniczy (najczęściej olejowy lub gazowy), który ma za zadanie utrzymywać temperaturę 850oC w przypadku rozpalania i wygaszania oraz w przypadku gdy ilość podawanych odpadów nie jest w stanie zapewnić samoczynnie tej temperatury,

- układ automatycznego sterowania, który ma za zadanie regulować proces spalania w taki sposób aby utrzymywać wymogi ustaw, a w przypadku gdy nie jest w stanie tego zapewnić odłączyć podawanie odpadów w czasie nie dłuższym niż cztery godziny od momentu powstania zakłóceń,

- system automatyki musi posiadać ciągły pomiar temperatury spalania w komorze,

- zawartości tlenu w spalinach

- ciśnienia gazów spalinowych

Ponadto w wielu przypadkach wymagany jest ciągły pomiar emisji poszczególnych związków wskazanych w rozporządzeniu o standardach emisyjnych takich jak: pył, CO, SO2, NOx.

 

W przypadku podjęcia się przez Państwa tego typu przedsięwzięcia ofertujemy pełne doradztwo w zakresie technicznym oraz poprzez naszych partnerów obsługę i przygotowanie dokumentów po kątem prawnym i administracyjnym.